Regulamin

 
Regulamin uczestnictwa w przedstawieniach „Wędrówki Kropelki”- projekcie edukacyjnym Wodociągów Krakowskich

Spis pojęć:
Organizator – MPWiK S.A. w Krakowie
Uczestnicy – grupy przedszkolne wraz z opiekunami, które zostały zarejestrowane i biorą udział w przedstawieniach
Opiekun – wychowawca lub nauczyciel

1. Udział w przedstawieniach teatralnych „Wędrówki Kropelki” jest bezpłatny.

2. Przedstawienia odbywają się w wyznaczonych przez Organizatora terminach w danym miesiącu. Terminarz jest dostępny na stronie internetowej „Wędrówki Kropelki” www.wedrowkikropelki.pl

3. Zgłoszenia i rejestracja grup odbywa się poprzez stronę internetową przedstawienia edukacyjnego „Wędrówki Kropelki” www.wedrowkikropelki.pl/#rezerwacja/

4. Udział w przedstawieniu mogą brać tylko te grupy, które zarejestrowały się na stronie internetowej Organizatora i otrzymały potwierdzenie terminu uczestnictwa.

5. W przedstawieniu może brać udział grupa licząca nie mniej niż 10 i nie więcej niż 25 dzieci.

6. Lista zostaje zamknięta po zarezerwowaniu ostatniego terminu. Lista z liczbą Uczestników biorących udział w zajęciach jest przekazywana Organizatorowi przed rozpoczęciem spektaklu.

7. W przypadku zarejestrowania grupy, odstąpienie od udziału w przedstawieniu może nastąpić najpóźniej 7 dni przed zarezerwowanym terminem.Informacja o powyższym winna być przekazana na adres e-mail:  teatrzyk@mpwik.krakow.pl, wyłącznie takie zgłoszenie będzie skuteczne.

8. Przedstawienia dedykowane są tylko dla zorganizowanych grup przedszkolnych z województwa małopolskiego, pod opieką nauczycieli lub wychowawców. Zalecany wiek dzieci to 4-6 lat.

9. Miejscem przedstawień są sale budynków MPWiK S.A. w Krakowie na terenie Zakładu Uzdatniania Wody Bielany przy ulicy Księcia Józefa 299 w Krakowie.

10. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zdecydować o zorganizowaniu spektaklu poza wyznaczonym miejscem, o którym mowa w ust. 10.

11. Podczas pobytu na terenie MPWiK S.A. w Krakowie Uczestnicy ściśle podporządkowują się regulaminowi i otrzymanym na miejscu instrukcjom.

12. Przedstawienie edukacyjne „Wędrówki Kropelki” trwa ok. 1 godziny i 15 minut. Uczestnicy przybywają na miejsce 15 minut przed rozpoczęciem spektaklu.

13. Grupy biorące udział w przedstawieniu dojeżdżają na miejsce spektaklu we własnym zakresie.

14. Liczba opiekunów dzieci nie może być mniejsza niż określają to obowiązujące przepisy.

15. Opiekunowie przez cały czas przedstawienia i pobytu dzieci na terenie MPWiK S.A. w Krakowie, sprawują nad nimi kontrolę i ponoszą pełną odpowiedzialność za dzieci w grupie.

16. Utrwalanie przedstawień w postaci fotografii, filmu, nagrań audio, może się odbywać tylko po uprzednim uzyskaniu zgody Organizatora. Niezastosowanie się do tego wymogu może spowodować przerwanie spektaklu.

17. Zgody rodziców lub opiekunów prawnych dzieci biorących udział w spektaklu na przetwarzanie, utrwalanie wizerunku Uczestników w czasie spektaklu i wykorzystania go przez MPWiK S.A. w Krakowie w celach promocyjnych, będą wyrażane na osobnych pisemnych formularzach. Zdjęcia i zapisy audio-wizualne mogą zostać użyte jedynie w materiałach promocyjnych MPWiK S.A. w Krakowie. 

18. Rejestracja i zarezerwowanie udziału w przedstawieniu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.