Regulamin

 

Regulamin uczestnictwa w przedstawieniu edukacyjnym „Wędrówki Kropelki”

 
Spis pojęć:
Organizator – MPWiK S.A. w Krakowie
Uczestnicy – grupy przedszkolne wraz z opiekunami, które zostały zarejestrowane i biorą udział w przedstawieniu
Opiekun – wychowawca lub nauczyciel

1. Udział w przedstawieniach teatralnych „Wędrówki Kropelki” jest bezpłatny.

2. Przedstawienia odbywają się w wyznaczonych przez Organizatora terminach w danym miesiącu. Terminarz jest dostępny na stronie internetowej „Wędrówki Kropelki” www.wedrowkikropelki.pl
 
3. Zgłoszenia i rejestracja grup odbywa się poprzez stronę internetową przedstawienia edukacyjnego „Wędrówki Kropelki” www.wedrowkikropelki.pl/#rezerwacja/ 

4. Udział w przedstawieniu mogą brać tylko te grupy, które zarejestrowały się na stronie internetowej Organizatora i otrzymały potwierdzenie terminu uczestnictwa.

5. W przedstawieniu może brać udział grupa licząca nie mniej niż 10 i nie więcej niż 25 dzieci.

6. Lista zostaje zamknięta po zarezerwowaniu ostatniego terminu. Lista z liczbą Uczestników biorących udział w zajęciach jest przekazywana Organizatorowi przed rozpoczęciem spektaklu.

7. W przypadku zarejestrowania grupy, odstąpienie od udziału w przedstawieniu może nastąpić najpóźniej 7 dni przed zarezerwowanym terminem.Informacja o powyższym winna być przekazana na adres e-mail:  teatrzyk@mpwik.krakow.pl, wyłącznie takie zgłoszenie będzie skuteczne.

8. Przedstawienia dedykowane są tylko dla zorganizowanych grup przedszkolnych z województwa małopolskiego, pod opieką nauczycieli lub wychowawców. Zalecany wiek dzieci to 4-6 lat.

9. Miejscem przedstawień są sale budynków MPWiK S.A. w Krakowie na terenie Zakładu Uzdatniania Wody Bielany przy ulicy Księcia Józefa 299 w Krakowie.

10. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zdecydować o zorganizowaniu spektaklu poza wyznaczonym miejscem, o którym mowa w ust. 10.

11. Podczas pobytu na terenie MPWiK S.A. w Krakowie Uczestnicy ściśle podporządkowują się regulaminowi i otrzymanym na miejscu instrukcjom.

12. Przedstawienie edukacyjne „Wędrówki Kropelki” trwa ok. 1 godziny i 15 minut. Uczestnicy przybywają na miejsce 15 minut przed rozpoczęciem spektaklu.

13. Grupy biorące udział w przedstawieniu dojeżdżają na miejsce spektaklu we własnym zakresie.

14. Liczba opiekunów dzieci nie może być mniejsza niż określają to obowiązujące przepisy.

15. Opiekunowie przez cały czas przedstawienia i pobytu dzieci na terenie MPWiK S.A. w Krakowie, sprawują nad nimi kontrolę i ponoszą pełną odpowiedzialność za dzieci w grupie.

16. Utrwalanie przedstawień w postaci fotografii, filmu, nagrań audio, może się odbywać tylko po uprzednim uzyskaniu zgody Organizatora. Niezastosowanie się do tego wymogu może spowodować przerwanie spektaklu.
 
17.  MPWiK S.A. w Krakowie nie będzie utrwalało i wykorzystywało wizerunku dziecka bez uprzedniej i dobrowolnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna dziecka. Zgody rodziców lub opiekunów prawnych dzieci biorących udział w spektaklu na przetwarzanie, utrwalanie wizerunku Uczestników w czasie spektaklu i wykorzystania go przez MPWiK S.A. w Krakowie w celach promocyjno-informacyjnych, są wyrażane na osobnych pisemnych formularzach. W przypadku wyrażenia przez rodzica lub opiekuna dobrowolnej zgody na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku dziecka, zdjęcia lub zapisy audio-wizualne zawierające wizerunek dziecka będą wykorzystane wyłącznie w materiałach informacyjnych oraz promocyjno-informacyjnych MPWiK S.A. w Krakowie, w ramach działań promocyjnych i PR prowadzonych przez MPWiK S.A., na stronach internetowych MPWiK S.A., kanale YouTube oraz na firmowym koncie na portalu Facebook, zgodnie z treścią udzielonej zgody.
 
18. Rejestracja i zarezerwowanie udziału w przedstawieniu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.