Regulamin

Regulamin uczestnictwa w przedstawieniu edukacyjnym „Wędrówki Kropelki”

Spis pojęć:

Organizator – Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
Uczestnicy – grupy przedszkolne wraz z Opiekunami, uprzednio zarejestrowane i biorące udział w przedstawieniu
Opiekun – wychowawca lub nauczyciel sprawujący nadzór nad Uczestnikami
Prowadzący – aktorzy biorący udział w przedstawieniu
Przedstawienie – przedstawienie edukacyjne pt. „Wędrówki Kropelki”
 

I. Postanowienia Ogólne 

 1. Udział w Przedstawieniu jest bezpłatny.
 2. Przedstawienie odbywa się w Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Księcia Józefa 299 w Krakowie.
 3. Przedstawienie odbywa się zgodnie z harmonogramem zawartym w formularzu rezerwacji dostępnym na stronie internetowej Organizatora w zakładce Rezerwacja (https://wedrowkikropelki.krakow.pl/rezerwacja.html).
 4. Przedstawienie przeznaczone jest tylko dla zorganizowanych grup przedszkolnych z województwa małopolskiego. Zalecany wiek dzieci to 4-6 lat.
 5. Przewidywany czas trwania przedstawienia: 75 min.
 6. W przedstawieniu może brać udział grupa licząca nie mniej niż 10 i nie więcej niż 25 dzieci, jednakże z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w tym zakresie.
 7. Prowadzący zobowiązani są do przeprowadzenia przedstawienia zgodnie z zasadami bezpieczeństwa oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na czas trwania przedstawienia dzieci zostają pod opieką Opiekunów, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność. 
 8. Liczba Opiekunów dzieci nie może być mniejsza niż określają to obowiązujące przepisy.
 9. W Wodociągach Miasta Krakowa S.A. obowiązują Standardy Ochrony Małoletnich.
 

II. Warunki uczestnictwa 

 1. Zgłoszenie grupy przedszkolnej odbywa się poprzez formularz rezerwacji dostępny na stronie internetowej Organizatora w zakładce Rezerwacja (https://wedrowkikropelki.krakow.pl/rezerwacja.html). Opiekun dokonuje rezerwacji na daną godzinę w danym dniu.
 2. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rezerwacji należy czekać na e-mailowe potwierdzenie rezerwacji przez Organizatora.
 3. W przedstawieniu mogą brać udział tylko te grupy przedszkolne, które otrzymały e-mailowe potwierdzenie rezerwacji przez Organizatora. W przypadku rezygnacji z udziału w przedstawieniu Opiekun zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora, telefonicznie lub mailowo, najpóźniej do 7 dni przed zarezerwowanym terminem przedstawienia.
 

III. Postanowienia końcowe

 1. Organizator wyraża zgodę na utrwalanie przedstawienia w postaci fotografii, filmu, nagrań audio oraz ich wykorzystanie do celów wewnętrznych Uczestników, z zachowaniem obowiązujących przepisów oraz ogólnych zasad dotyczących utrwalania i publikowania wizerunku. Organizator zastrzega sobie prawo do nakazania Uczestnikom usunięcia zdjęć przez nich opublikowanych, jeżeli nie są one zgodne z obowiązującymi przepisami lub ogólnymi zasadami dotyczącymi publikowania wizerunku oraz nie są publikowane w dobrej wierze.  
 2. Organizator nie będzie utrwalał i wykorzystywał wizerunku dziecka bez uprzedniej, dobrowolnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna dziecka. Zgody rodziców lub opiekunów prawnych dzieci biorących udział w przedstawieniu na przetwarzanie, utrwalanie wizerunku Uczestników w czasie przedstawienia i wykorzystania go przez Organizatora w celach promocyjno-informacyjnych, są wyrażane na osobnych, pisemnych formularzach. W przypadku wyrażenia przez rodzica lub opiekuna dobrowolnej zgody na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku dziecka, zdjęcia lub zapisy audio-wizualne zawierające wizerunek dziecka będą wykorzystane wyłącznie w materiałach informacyjnych oraz promocyjno-informacyjnych Organizatora, w ramach działań promocyjnych i PR prowadzonych przez Organizatora, na stronach internetowych Organizatora, kanale YouTube oraz w serwisach społecznościowych prowadzonych przez Organizatora zgodnie z treścią udzielonej zgody. 
 3. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zdecydować o zorganizowaniu przedstawienia poza wyznaczonym miejscem, o którym mowa w pkt. I ust. 2.
 4. Podczas pobytu na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej Uczestnicy ściśle podporządkowują się otrzymanym na miejscu instrukcjom.
 5. Grupy przedszkolne biorące udział w przedstawieniu dojeżdżają na miejsce przedstawienia we własnym zakresie.
 6. Wypełnienie i przesłanie formularza rezerwacji oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 7. W przypadku pytań w sprawie przedstawienia „Wędrówki Kropelki” prosimy o kontakt z Biurem Promocji Wodociągów Miasta Krakowa S.A., tel. +48 12 620 32 51, e-mail: teatrzyk@wodociagi.krakow.pl.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu bez podania przyczyny.
 9. W uzasadnionych przypadkach Organizator może odwołać przedstawienie.
 10. Niniejszy Regulamin obowiązuje na czas trwania projektu edukacyjnego „Wędrówki Kropelki”.
 11. Nieprzestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie lub niestosowanie się do zaleceń Organizatora i Prowadzących może skutkować przerwaniem przedstawienia.
 12. Regulamin przedstawienia „Wędrówki Kropelki” jest udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora w zakładce Regulamin (https://wedrowkikropelki.krakow.pl/regulamin.html).
 

Kraków, dnia 19.04.2022 r. 


W Wodociągach Miasta Krakowa S.A. obowiązują Standardy Ochrony Małoletnich.